CONNECTING IN A LIQUID WORLD Governance-ethiek: weekendseminar voor professionals

INHOUD VAN HET SEMINAR 

U, als Commissaris of Toezichthouder (RvC, RvT) staat momenteel in het oog van de storm! Wat komt er wel niet allemaal op U af: nieuwe gedragscodes; herpositionering tegenover bestuur en directie; vergaande veranderingen in publieke sectoren als onderwijs, veiligheid, wonen of (jeugd)zorg; sociaal-economische, politieke en financiële invloed van globalisering op governance. Dit alles zet huidige organisatiestructuren onder druk.

Dit seminar is een filosofische bezinning op ethical corporate governance, vanuit een kritische analyse van onze tijdsgeest. Vertrouwde normatieve oriëntaties in de wereld verschuiven: met de Raad herijkt u zo het raison d’être. Inderdaad: zonder vertrouwen gaat het niet. Maar met u zoeken ook anderen naar een meer ontvankelijke houding van connecting en een positievere omgang met onzekerheden en gebrekkigheden. Is uw RvC klaar voor de gevraagde “cultuuromslag”?

Inzet, werkwijze / methode
In dit seminar situeren we dilemma’s rond governance, transparantie en vertrouwen binnen steeds weer andere filosofische contexten die vloeiend in elkaar overlopen. Het seminar voert u in stappen langs wijdere en engere horizonten: een traject van buiten naar binnen. 

Het weekendprogramma bestaat uit 3 modules:
Voorafgegaan door een intake en afgerond met een coachingsgesprek. Tijdens de intake maken we afspraken over begeleiding, verwachtingen, voorbereiding en bespreken we (mogelijke) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot succes maken.

GOVERNANCE IN VLOEIBARE TIJDEN
Vanuit een analyse van de tijdsgeest als liquid modernity geven we een duiding van de culturele, historische leefwereld die wij als vermeende wereldburgers anno 2016 delen.

 
Lees meer… 

TOEZICHT OP PUBLIEK BELANG EN TRANSPARANTIE EN TRANSPARANTIE
Wat betekent vloeibare moderniteit voor publieke organisaties? We gaan in op dilemma’s rond transparantie en innovatieve ontwikkelingen in het denken over governance, om dan de focus naar binnen te richten.

 Lees meer… 

ETHICAL CORPORATE GOVERNANCE
Vanuit wijsgerige stromingen als plichtethiek, utilitarisme en existentialisme verdiepen ons inzicht in het ethos, de deugdzame houding en morele kernkwaliteiten van de toezichthouder.

 
Lees meer…