INHOUD VAN DEZE LEERGANG
In deze leergang doordenken we contexten van waaruit begrippen als regelgeleid gedrag, macht en gezag, bezieling, cultuur etc. hun betekenis verkrijgen. We wijzen daarbij telkens op het belang van ontvankelijkheid voor dimensies “rondom” macht, “rondom regels”, “rondom bedrijfscultuur” etc. Openheid naar deze speelruimte maakt ingesleten patronen zichtbaar, waarbinnen publieke organisaties of privébedrijven zich bewegen. Denken gaat altijd “buiten iedere orde” (Hannah Arendt), en begeleidt alle “zelf-vernieuwing”; datgene wat Stephen Covey aanduid als het “scherp houden van de zaag”. Contact met deze speelruimte blijkt verrijkend te zijn bij het waarderen en heroverwegen van strategische perspectieven. Zo is dit “denken “rondom” geen vage speculatie, maar een onontbeerlijk ingrediënt voor iedere heroriëntatie in een wereld waarin vaste leefpatronen en stabiele vormen nauwelijks meer tijd krijgen om uit te kristalliseren.            

Inzet:
In zes bijeenkomsten geven we meer inhoud aan dit ontvankelijke denken. Over bedrijfsethiek en regels, bijvoorbeeld, en over de ruimte “rondom regels”: het vertrouwen dat een bevrijdende werking kan hebben op uw medewerkers krijgen. We denken over performance: over de dimensie van zichtbaarheid “rondom macht”. Dit behelst het noodzakelijke theatrale spel dat vormgeeft aan de spanning tussen de deugden van publiek leiderschap en de motieven van private personen. In de bijeenkomst “rondom bezieling” denken we over inspiratie als datgene wat iedere culturele beperking overstijgt. Dit zien we in de teksten van Nederlandse filosofen, die hints voor “zelf-vernieuwing” ontlenen aan denkfiguren uit de Japanse cultuur, het Indiase denken en de middeleeuwse mystiek. “Rondom organisaties” gaat over de invloed van bedrijfscultuur: deze beïnvloedt prestaties en resultaten van een onderneming of organisatie. Cultuur rondom organisaties is een vorm van creatief kapitaal dat mensen bij elkaar kan brengen. Tenslotte zien we dat de jongste ontwikkelingen in nanotechnologie, informatica, deep brain stimulation,… leiden tot grensvervagingen tussen mens en techniek. Denken “rondom de mens” opent wellicht een nieuw perspectief op onze historische betekenis: een nieuw mensbeeld, een ander denken over arbeid, over productie, onze existentiële drives, satisfactie en engagement met de wereld.

Deze leergang bevat 6 bijeenkomsten:


1e BIJEENKOMST
Rondom regels: de positie van «praktische ethiek» binnen organisaties

Het gaat dan niet alleen om verfijning van regelgeving maar om de reflectie “rondom regels”. De vraag naar inbedding is cruciaal als men ethiek een authentieke plaats wil geven in bedrijven of organisaties.

 Lees meer… 

2e BIJEENKOMST
Rondom macht: theatraal leiderschap tussen maakbaarheid en verlossing  

Kennis van de toneelwetten is essentiëel voor politici en machthebbers. Macht manifesteert zich in dramatische gestes en speelt met taalhandelingen: met beloften, afspraken, vragen, besluiten, rituelen.

 
Lees meer… 

3e BIJEENKOMST
Rondom bezieling: bronnen van inspiratie in de netwerk-samenleving

Als bestuurder het hart, de ziel van de organisatie zijn? Kan men in deze network-age nog spreken over bezielen? Toch is denken rondom praktijken van inspirerende zelfvernieuwing onvermijdelijk ook een denken rondom de ziel.

 Lees meer… 

4e BIJEENKOMST
Rondom organisatie-cultuur: creatief overdragen van human capital

Wat verbindt is betrokkenheid bij onze vermogens om de wereld op een fatsoenlijke manier door te geven. Doorgeven van technologie, overdracht, vorming, vakmanschap, solidariteit, loyaliteit en collegialiteit? Cultuur is beschaving, ook binnen bedrijven en organisaties.

 Lees meer… 

5e BIJEENKOMST
Rondom de mens: van technische prothese naar Übermensch

Zijn we slaven van een onstuitbare ontwikkeling. Doelloos meegevoerd door de flux van onmenselijke globale krachten, die alle vaste grenzen laat vervloeien? Of denken we een mensbeeld uit dat rekenschap aflegt van onze verwevenheid met techniek.

 Lees meer… 

6e BIJEENKOMST
Rondom dromen: utopische liquiditeit van onze posthumane wereld

Daarom schetsen we in deze laatste bijeenkomst het dubbelzinnige karakter van de hoop op een betere samenleving: gevaren en verleidingen van de utopische droombeelden. Wat zijn de kenmerken, betekenis en belang van deze droombeelden.

 Lees meer…