INHOUD VAN DEZE LEERGANG
In geen enkele eeuw is zoveel over kunst geschreven als in de twintigste eeuw. Toch lijkt de esthetica in deze eeuw te versplinteren in verschillende disciplines (esthetica van architectuur, beeldende kunst, muziek, de film…), zij dreigt in modieuze stromingen uiteen te vallen of wordt haastig ondergeschikt gemaakt aan cultuurbeschouwingen. Tegelijk zijn haar vragen actueler dan ooit. Hoe moeten wij denken over de realiteit van virtueel contact? over de educatieve kracht van games? of de civiliserende waarde van muziek-beoefening? wat zeggen tact en vormgevoel ons nog in tijden dat alle vormen vervloeien voordat ze kunnen uitkristalliseren? hoe te denken over vertroosting door kunst? de politieke kracht van het religieuze affecten? de telecommunicatie-ethiek van mondiale solidariteit in tijden van globalisering? Met het oog op deze vragen van de 21e eeuw presenteren wij in deze leergang een samenhang in het verhaal van de 20e eeuwse esthetica, waarbij we uitgaan van zes begripsdomeinen – leven, vorm, kennis, handeling, cultuur en gevoel. We laten zien dat de voornaamste thema’s voor het esthetische denken over reeds in de 19e eeuw op de agenda kwamen: in Kants Kritik der Urteilskraft, in Hegels Ästhetik en in het denken van Schopenhauer en Nietzsche. Maar in de 20e eeuw lijken esthetische vragen niet meer louter op de kunst van toepassing, maar zijn zij meer dan ooit op verborgen wijze actief in geheel andere gebieden: in de bio-politiek, in de ideologie van massamedia, in de populistische retorica, in de erotiek, in vragen over kennisleer en gen-technologie, interculturele communicatietheorie en levenskunst.

Inzet:
In zes bijeenkomsten behandelen we thema’s uit esthetica van het leven (van Dilthey tot Foucaults biopolitiek), de esthetica van de vorm (van Wölfflin tot McLuhan, Adorno en Lyotard over het sublieme, Baumann over de vervloeiing van de wereld), de esthetica van de kennis en inzicht (van Croce, Adorno, Gadamer en Derrida over interpreteren en scepsis), de esthetica van de handeling (van Dewey tot Sartre en Rorty, de “tele-ethiek”van Safranski en de sferologie van Sloterdijk). In de esthetica van de cultuur volgen we Kimmerle, Derrida en Agamben over Afrikaanse filosofie en “wereldkunst”, In de laatste bijeenkomst raken we met de esthetica van het voelen aan het affectieve en emotionele: we ontmoeten Freud, Benjamin, Nancy en denkers als Lacan, Butler, Zizek en Ranciere die zich bezinnen op (dikwijls politiek overprikkelde) hedendaagse sensibiliteit.

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten

MODULE 1:
Esthetica van het leven in tijd van biopolitiek

 Lees meer… 

MODULE 2:
Esthetica van de vorm in een liquide wereld

 Lees meer… 

MODULE 3:
Esthetica van kennis, interpretatie en relativerende scepsis

 Lees meer… 

MODULE 4:
Esthetica van de handeling en telecommunicatieve solidariteit

 Lees meer… 

MODULE 5:
Esthetica van interculturaliteit in tijden van globalisering

 Lees meer… 

MODULE 6:
Esthetica van het voelen voor overprikkelde wereldburgers

 Lees meer…