CORRESPONDENTIES:
KUNST EN FILOSOFIE: EEN ANDERE VERSTANDHOUDING

Leven, Vorm, Kunst, Geld
Rembrandt, Bergson en de vitalistische kunstfilosofie van Georg Simmel

Realisme en Utopie in de kunst
Janusgezicht van de kunst bij Georg Lukács, Beckmann, Brecht en Th. Mann

Kunst als utopische Voorschijn
Beethoven, Wagner en bevrijdingsopera’s in de esthetica van Ernst Bloch

De dichter op de divan
Leonardo de Vinci in de psychoanalytische esthetica van Sigmund Freud

Kunst als het laatste ritueel
Bataille, Francis Bacon en de paradox van de Avant-Garde

Kunst als gebeuren van waarheid en geheim
Heidegger, Hölderlin en de weg naar samenspraak van filosofie en kunst

De technische reproductie en de revolutie van de esthetische contemplatie
Eisensteins films en de esthetica van de «shock» bij Walter Benjamin

Naar de bronnen van een geordende wereld
Samenwerking van filosofie en kunst bij Cezanne en Merleau-Ponty

Hoe kunstwerken betekenen en de wereld kenbaar maken
Stravinski, Picasso, Borges en wonderlijke werelden van Nelson Goodman

Kunst, negativiteit en de zin van het absurde
Adorno’s esthetica, schilderijen van Bram van Velde, theater van Samuel Beckett

Voorbij een nostalgische esthetica van het sublieme
over het event van Barnet Newman en de kunstfilosofie van Jean-Francois Lyotard

De esthetische onmacht
Derrida over de inkadering van de kunst door de esthetica


ENKELE HISTORISCHE CORRESPONDENTIES
VAN FILOSOFIE EN KUNST

Donatello / Shakespeare / Holbein
Glorie van de Renaissance: triomf van het leven en gezanten van de dood

Luther en Calvijn / Rafaël / Caravaggio / Poussin
De protestantse Reformatie en de alternatieve reformatie

Bacon / Rembrandt / VelazquezDissonanten maken een bestandsopname van het Humanisme

Vermeer / Descartes en Spinoza / Bach
De nieuwe ordo en de onstuitbare opkomst van de Burgerlijke cultuur

Kant / Mozart / Schiller / Caspar David Friedrich
Kunst op het scherp van de snede tussen Verlichting en Romantiek

Marx / Darwin / Manet
De wetenschappelijke bespotting van de traditionele burgerlijke orde

Münch / Freud / Van Gogh
Het onbewuste en de nasleep van het modernisme

Wagner / Manet / Baudelaire / Eliot
Het modernisme, de hogere cultuur en de kunst als initiatie ritueel

Schopenhauer / Dostojewksi / Th.Mann
K
unst als verlossing, capsulaire leven en immunisering van moderne cultuur

Nietzsche / Conrad / Bataille
Doodlopende weg: de esthetica van de verschrikking tot in het hart van duisternis

Heidegger / Celan / Kiefer
Kunst als verraderlijke getuigenis van het onuitsprekelijke

Adorno / Schönberg / Beckett
Differentiële sensibiliteit en modernistische esthetische techniek

Merleau-Ponty / Cezanne / Derrida Fenomenologie van de waarneming en de waarheid van de schilderkunst

Bacon / Pasolini / Artaud
Het lichaam als instrument van de artistieke presentatie


CORRESPONDENTIES: DE IDENTITEIT VAN DE
Verg. Frank Reijnders: Metamorfosme van de Barok redding EN van de kunst 

Kunst is waar en Barok is vals 

Triomf van het onzinnige
Goethe over moderne symbool en barokke allegorie (Tiepolo) 

Verlangen naar een zuivere wereld 
Goethe en Hegel over de Hollandse schilderkunst (rembrandt) 

Barok als tegenzet aan de kunst 
Velazquez, Piranesi en Goya 

Het vervloekte deel van de kunst
Het geënsceneerde conflict in de 18e eeuw: Winckelmann, Diderot, Goethe 

Authenticiteit van de barok 

Wagners dissonant 
Wölfflins kunstideaal, Nietzsche en Wagner 

Vernis van de esthetica 
Triomf van de barok: Expressionisme en de interdisciplinaire Weense cultuur 

Nulpunt van de dood 
Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels, Kokoschka’s Schilderkunst 

KUNST EN DE AFGRENZING VAN BAROK
De vraag naar de Barok als grens: verval, nostalgi verlangen 


Metamorfose van de barok 

Vleeswording van de verf 
Rembrandt, Soutine en de artistieke fascinatie voor het vlees 

Een andere Cezanne 
Het vlak als de ideale samenhang van alle artistieke elementen 

De lokroep van het Oreintalisme: de Barok opnieuw in scène gezet 
Delacroix’s observaties en de dwingende coherentie van het vlak 

Toonbeelden van slechte schilderkunst, van de Barok tot Abstract Expressionism
Fascinatie voor het lichaam van het model bij Rubens en Willem de Kooning 

De kunst is vals, de barok is valser 

De vervormende spiegel van autonomie in de moderne stedelijke kunst 
Baudelaire’s dubbelzinnige verheerlijking van de Peintre de la vie Moderne 

Is de grenzeloze Pop-Art een nieuwe gestalte van de barok 
Dokoupil, Warhol, Beuys en de Amerikaanse obsceniteit 

American Barok en het afscheid van de rouw 
Jeff Koons: voorbij aan de nostalgie van Beuys, Kounellis, Cucchi en Kiefer 

CORRESPONDENTIES: 
KUNST EN LEVEN, VORM, KENNIS, HANDELING, VOELEN 

Verg. Mario Perniola: Esthetica van de twintigste eeuw 

Esthetica van het leven 

De «zin» van het leven en de esthetica 
de doorleefde ervaring
leven is waarderen
leven als «duur»
de lach en het naakte leven

De politieke transformatie: bestaansesthetica, gentechnologie en biopolitiek
leven is vernietigen: kunst, de dood en de onsterflijkheid
esthetisch leven en religie
leven tussen esthetica en ethica
esthetisch leven tussen spel en politiek
esthetica van de macht, bestaansesthetica en biopolitiek

Esthetica van de vorm

Vorm, sublimiteit en transcendentie
aan gene zijde van de vorm: de weke materie van de Barok
aan deze zijde van de vorm: tactiel en optisch «Kunstwollen»
de anorganische stijl als «aan gene zijde» van het beeld
het kunstwerk als levendige vorm: iconen en «idea»

Vorm als mediatieke immanentie en de ideologie van de massamedia 
Vorm als schema, als ordening, cultus en habitus
vorm als historische sequentie, als dynamische rationaliteit
vorm als etiquette, als levenstijl, gedrag en gebruik
vorm als Gestalt: verbeelding en visueel denken
esthetische theologie: de goddelijke vorm in/van de wereld
pluricentrische vormentaal tussen de media en het sublieme 

Esthetica en kennis 

Esthetische waarheid en zelfverwijzing
esthetica en intuïtieve, expressieve en affectieve kennis
esthetica en intentionele kennis: contemplatie en schouwing
kunst als hermeneutische kennis: spel, uitleg en hermeneuse
kunst, taal, mythe en godsdienst als symbolische kennis

De sceptische revisie: effecten binnen het epistemologisch anarchisme 
esthetica en kennis van alteriteit: droom van de verbeelding
esthetica als kritische kennis: kunst als utopische getuigenis
kunstwerken als vleselijke kennis van de zintuigelijke wereld
kunst tussen receptie-esthetica en transparant nihilisme
virtualiteit en het kennis-karakter van de kunst

Esthetica en «handeling» 

de «schone handeling» en de strijd
de esthetische handeling als voltooiing en als experiment
de esthetische handeling als utopische spanning en hoop
culturele handeling als organisatie: de kunstenaar-intellectueel
de kunstactiviteit als partijkiezen: het esthetisch engagement

De communicatieve herwaardering:
uitwerkingen op het gebied van de linguistiek en taal-pragmatiek 
multifunctionaliteit en het dialogisch karakter van de esthetica 
verbeelding en werkelijkheid in de esthetische handeling 
de esthetische handeling als verleiding, als seksuele energie 
communicatieve handeling: kunst als levensdramaturgie 
de esthetische handeling tussen invloed en ritueel

Esthetica en «voelen» 

Het voelen en de differentie
de geestigheid en het «Unheimliche»
de gelatenheid en het luisteren
de apophantis: «iets als iets zien»
het «onmenselijke» en de sex-appeal van het anorganische

De fysiologische prevalentie van het lichaam
overtuiging en vervreemding
erotiek, neutrum, simulacrum: verbijstering van de rede 
het seksuele voelen en de differentie 
deconstructie van de esthetica: de walging 
de schizo-analyse en de sensatie-blokken

Dilthey
Nietzsche, Santayana leven als «duur»
Heidegger & Bergson
Bergson, Pirandello


Simmel, Schopenhauer
Unamuno, Kierkegaard
Jaspers, Ortega y Gasset
Adorno, Marcuse, Freud
Foucault, Nussbaum, AgambenWöllflin
Riegl
Worringer
Panofsky, Florenskij


Focillon
Kübler
Elias
Arnheim
Urs von Balthasar
McLuhan, Lyotard, AdornoCroce
Husserl, Ingarden
Gadamer, Heidegger
Cassirer


Bachelard, Jung
Adorno
Merleau-Ponty
Vattimo, Jauß
Goodman, Langer Dewey
Bloch, Adorno
Gramsci
Lukaçs vs. AdornoBachtin Mukarovski 
Sartre, Malraux
Baudrillard, Kuki
Habermas, Rorty
Bloom, WollheimFreud
Heidegger
Wittgenstein
Benjamin (Adorno)Michelstaedter
Bataille, Blanchot
Lacan, Irigaray
Derrida
Deleuze, Guattari