Visie en Missie
Doorgeven van een geestelijk erfgoed in filosofie en theater

Filosofie en theater bespoken elkaar: door gehoor te geven aan deze geesten dragen we zorg voor het genereren, cultiveren en reflecteren van ideeën:

  • Ideeën die bijdragen aan innovatieve creativiteit in eigen levenssfeer en in de publieke ruimte
  • Ideeën die bijdragen aan een beter, rechtvaardiger politiek krachtenveld in de leefwereld
  • Ideeën die bijdragen aan een persoonlijker, krachtiger invulling van het meester- of leiderschap


Visie: 
Noodzaak van engagement met ideeën die ons overstijgen
 

  • In alles wat ik doe besef ik de kracht van ideeën die richting geven aan het leven: zij werken als droombeelden, visioenen, vergezichten van de verbeelding en bieden oriëntatie aan individuen, groepen en instituties.
  • Filosoferen betekent aandacht vragen voor een ontvankelijker «ré-contextualiserende» denkwijze: hiermee beoog ik bij te dragen aan de vorming van een reflectieve houding bij mensen en organisaties.


Visie in de praktijk

  • In reflectieve verdiepingsbijeenkomsten (workshops, seminars,…) voor individuen of in kleine groepen (ong. 8 tot 12 deelnemers) stimuleer ik de deelnemers om ideeën te doordenken, te verwoorden of te verbeelden en verder vorm te geven.
  • Vanuit ideeën richten we ons met principes en waarden op een praktische vertaling: we onderzoeken ze als mogelijke leidraad tot handelen.
  • -In een leerproces van visieontwikkeling werken we met een grote variatie aan filosofische en artistieke perspectieven in verschillende sociale, culturele, historische en organisatorische contexten.

ENKELE REDENEN WAAROM U VOOR PRESENTATIES EN ADVISERING GRAAG MET RE.CONTEXT ZAL WERKEN: 

De eerste stap is luisteren
Ieder project dat wij aangaan, begint altijd met luisteren. Ik probeer u geen pakketjes filosofische inzichten in 90 minuten te verkopen, geen aforismen voor levenswijsheden. We bekijken samen wat het beste is voor u. 

Maatwerk? 
Ik begrijp u. Ik begrijp dat er voor alle projecten en adviezen budgettaire en tijdslimieten zijn. Binnen die contouren maken we een schets van uw project, en daarbij bekijken we waar prioriteiten liggen die het grootst mogelijke effect ressorteren. 

Jargon? u zult begrijpen… 
Ik hanteer geen manageriële buzz-words en hoogdravend jargon. Ja; filosofen houden van “zware termen”, maar ik weet de meest massieve begrippen aanschouwelijk te maken. Ik weet waar ik mee bezig ben. Met meer dan twintig jaar ervaring in diverse culturele, artistieke en educatieve instellingen kan Re.Context u een expertise aanbieden die uniek is in zijn soort. Geen opgeklopte boel zonder inhoud, geen lege praatjes of plaatjes. 


Re.context blijft up-to-date 
Ik werk met grote kennis en jaagt met passie het beste, nieuwste en mooiste in filmbeelden en theaterwerk na om het u aan te kunnen bieden. Ik oordeel en selecteer voor u: maak onderscheid tussen de vale profeten en hypes van eergisteren en de inzichten en werken tijdloze kwaliteit. Wat u aangeboden krijgt, kan dan nog jaren mee. 

Re.ontext is creatief 
Re.context biedt geen standaardprodukt, en werkt niet vanuit één filosofische optiek of met een omvattend model. Bij iedere opdracht richten we een methodiek in naar uw concrete vragen.    Met theater-beeld-presentaties werk ik oplossingsgericht naar een telkens weer unieke uitkomst. 

Re.context biedt totaalvisie 
Re.context biedt méér dan gewoon visie-ontwikkeling, leiderschapsadvies of levensoriëntatie. U denkt anders combineren.