FILOSOFIE: PERSPECTIVISTISCHE LENIGHEID

“Re.contextualiseren”: de beweeglijkheid van filosofische reflectie als denken vanuit meerdere perspectieven  

 • “Re.contextualiseren”: met beelden, teksten en woorden plaatsen we ervaringen, ontwikkeling of leerprocessen uit uw organisatie binnen een speelruimte van meer omvattender sociale, culturele, ethische, filosofisch-historische contexten. Reflecteren opent zo nieuwe perspectieven: nieuw elan en onverwachte horizonten ontvouwen zich.
 • Vragenderwijs werpen we een nieuw licht op onze leefwereld, op ons werk en onszelf. Door zaken te bespiegelen in de context van filosofische teksten van Kant of Nietzsche, te belichten binnen theatrale scenes uit Shakespeare, of te contrasteren met filmfragmenten, beelden, klanken of woorden. Zo overdenken we recente ervaringen, gebeurtenissen, ontwikkelingen of actuele processen uit uw organisatie. Wat te denken geeft situeren we in een speelruimte van omvattender ethische, economisch-sociale, politieke, culturele, filosofisch-historische contexten. Reflecteren opent zo nieuwe perspectieven: nieuw elan en onverwachte horizonten ontvouwen zich.

Re.context: doorbreek je horizon,
werp een ander licht
op het theater van de wereld…

Voorbeeld van de RECONTEXTUALISERING: 
WERKWIJZE IN COACHING
 

In een intake gesprek inventariseren we rond een specifieke praktijkkwesties eerst de feitelijke vragen, brandende ambities, heersende denkwijzen, actuele trends. 

 • Deze zaken worden thematisch opgenomen in een reflectietraject: er worden dan afspraken gemaakt over aantal, aard en praktische opzet van bijeenkomsten binnen dit traject. 

In bijeenkomsten onderzoeken we feitelijke contexten van de kwestie, de existentiële horizon van de personen of de organisatie, de oriëntatierichting van het denken om een verbindende idee te verbeelden. 

Dit onderzoek kent een gelaagde methode: (zie onder) 

 • 1 hermeneutisch verhelderen naar de context van de
     kwestie

 • 2 transcendentaal reflecteren op mogelijkheden 
 • 3 dialektisch ontwikkelen van denkrichtingen 
 • 4 verbeeldend vatten van een idee 

De resultaten oriënteren we zoveel mogelijk binnen 
drie dimensies: 

 • Mogelijke bijdragen aan systemische zingeving in de werkpraktijk 
 • Verhelderend inzicht in morele engagement met de wereld 
 • Contact met de authentieke existentiële drives 

Tijdens de sessies krijgt recontextualiserend denken gestalte als kunst van de verbeeldingskracht 

 • Expliciet onthechten van specifieke kwesties aan de onmiddellijke context en waardoor de impliciete thema’s een nieuwe betekenis krijgen binnen andere horizon

Hierbij maken we gebruik van geselecteerde sleutelscènes, karakters of een werk van Shakespeare: 

 • Soms keuze voor enkele specifieke helden uit verschillende werken 
 • Anders aanpak van één groot thema, belicht vanuit verschillende helden 
 • Of we stellen hoofdthema’s en variaties centraal in één werk 

Doorlopen een proces van visie-ontwikkeling in de vorm van een Shakespeariaanse coachingsreis.